Aktualizacja z dnia 27.03.2020r. dotycząca rekrutacji

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

image001 (1)

Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach

W związku z obecną sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach przedszkolnych i szkolnych informujemy, że wypełnianie wniosków rekrutacyjnych w systemie Nabór zakończyło się z dniem 19 marca 2020 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Wydłużony został termin składania w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych do dnia 27 marca 2020 r. Placówki prowadzą dyżury na przyjmowanie dokumentów. Godziny dyżurów znajdują się na stronach poszczególnych placówek.

Jednocześnie informujemy, że w/w dokumenty można złożyć:

  • w formie elektronicznej –  przesłanie skanu, zdjęć dokumentów na skrzynkę mailową wybranej placówki (dostępne poniżej), 

lub

  • w tradycyjnej formie papierowej – zapakowanie dokumentów do kopert, opatrzenie dopiskiem „Rekrutacja … ” (wpisać imię i nazwisko dziecka rekrutującego się) i wrzucenie do skrzynki podawczej w wybranej placówce. Rodzic otrzyma informację mailową o przyjęciu dokumentów.

UWAGA!

Komisja rekrutacyjna będzie weryfikować wnioski na podstawie przesłanych skanów, zdjęć

lub

oryginałów złożonych w skrzynce podawczej placówki, jeśli takie zostały dostarczone do placówki.

W przypadku przesłania dokumentacji w formie elektronicznej rodzic jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów do placówki po odwieszeniu zajęć. Termin zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy.

WAŻNE !

W przypadku:

  • niezgodności przesłanych skanów, zdjęć dokumentów z oryginałami,
  • niedostarczenia oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie

dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Drodzy Rodzice!
Prosimy o odczytywanie wiadomości na Librusie (synergia.librus.pl). Przekazujemy tam ważne informacje oraz materiały dla dzieci. W przypadku problemów z zalogowaniem, prosimy o mailowy kontakt z sekretariatem: sp.katarzyna94@gmail.com

Małgorzata Prucnal i Katarzyna Mazur
wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Komunikat w sprawie rekrutacji

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia


Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczna został wydłużony do 27 marca 2020 r. termin składania dokumentów rekrutacyjnych do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Siechnice. Wypełnione w systemie nabór dokumenty należy zeskanować i przesłać na adres mailowy szkoły: sp.katarzyna94@gmail.com.  Natomiast oryginały wsadzić  do podpisanej koperty i wrzucić do skrzynki znajdującej się w holu szkoły. Pracownicy szkoły  pełnią dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Zakaz wstępu na teren placówki, nie dotyczy rodziców chcących umieścić dokumenty w skrzynce znajdujacej sie w holu szkoły.

Przypominamy również , że we wszelkich sprawach należy kontaktować się z sekretariatem szkolnym poprzez e-mail: sp.katarzyna94@gmail.com

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

KOMUNIKAT

ZAKAZ WSTĘPU NA:

TEREN ŻŁOBKA, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OSOBOM NIEBĘDĄCYM ICH PRACOWNIKAMI !

 

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że w związku z komunikatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2020 r. zakazuje się wstępu na teren szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Siechnice osobom niebędącym pracownikami tych placówek.

Ten sam zakaz obowiązuje również teren Samorządowego Żłobka w Siechnicach.

Teren szkoły, przedszkola, żłobka poza godzinami pracy – w tym weekendy- jest NIEDOSTĘPNY !!!

 

Dla naszego wspólnego dobra proszę Państwa uprzejmie o zrozumienie i przestrzeganie zakazu korzystania z wymienionych przestrzeni publicznych.

Milan Ušák

Burmistrz Siechnic

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu