Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Szanowni Państwokr

 

W piątek 18 czerwca 2021 roku w godzinach od 17.00 – 18.00 Rodzice uczniów rozpoczynających  od 1 września 2021 r. naukę
w klasach I, będą mogli odwiedzić szkołę.

Rodzice przyszłych „Pierwszoklasistów” będą mieli okazję:

 1. Odebrać pisemna informację na temat przygotowania dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.
 2. Porozmawiać z dyrektorem, wicedyrektorem szkoły oraz nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, specjalistami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Zwiedzić szkołę.

 

Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje reżim sanitarny tj. maseczka ochronna, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego.

 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Przybytniowska

Dyrektor szkoły

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

IMG-1402

 Tegoroczne obchody Dnia Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie odbyły się 02.06. 2021 r.

Rok 2021 decyzją Sejmu RP jest rokiem naszego patrona.

 

Dziękujemy Rodzicom uczennic klasy VIc państwu: BykowskimHibner i Matyja za ufundowanie baneru z tej okazji, który zawisł na murach naszej szkoły.

 

Uczniowie spotkali się w klasach, gdzie wysłuchali krótkich prelekcji dotyczących biografii i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kolejnym punktem były dwa bloki zajęciowe: pokaz chemiczny i sztafeta sportowa.

Na korytarzach szkolnych przygotowano także okolicznościowe wystawy, na których zaprezentowano wyniki konkursów poświęconych patronowi szkoły oraz informacje o życiu i twórczości Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Obchody Dnia Patrona zostały poprzedzone konkursami tematycznymi dla trzech grup wiekowych. W oddziałach przedszkolnych dzieci zmierzyły swoje umiejętności w konkursie plastycznym „Portret Prymasa”; w klasach I-III Komiks  i w klasach IV-VIII konkurs literacki ( forma listu) . Organizatorzy nagrodzili 9 prac, nagrody ufundowała Rada Rodziców.

Dopełnieniem obchodów Dnia Patrona była informacja o uzyskaniu tytułu laureatów uczniów z klasy 7a w Ogólnopolskim Konkursie „Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia.”

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Mamy nadzieję, że obchody Dnia Patrona Szkoły podkreśliły wielkość Prymasa Tysiąclecia.

Krzysztof Jędrzejczyk

 

Wyniki konkursów poświęconych patronowi naszej szkoły- kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Szanowni Rodzice, Koleżanki i Koledzy, drodzy Uczniowie, z przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy listę laureatów konkursów związanych z osobą Patrona szkoły:

Laureaci Szkolnego Konkursu „Kardynał Stefan Wyszyński – patronem naszej szkoły”.

Konkurs plastyczny dla oddziałów przedszkolnych „Portret Prymasa”

 

I miejsce Jan Błoński-Trapero

II miejsce Milena Stadnicka

III miejsce Filip Jaroszewicz

 

Konkurs plastyczny dla klas I-III „Komiks”

Temat: „Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.” K.S.Wyszyński

 

I miejsce Oliwia Matkowska

II miejsce Zuzanna Małecka

III miejsce Damian Droździok

 

Konkurs literacki dla klas IV-VIII „LIST”

Temat: „Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.” K.S.Wyszyński

 

I miejsce Zofia Senftleben

II miejsce Kacper Żuchelkowski

III miejsce Zuzanna Nowak

Listy laureatów do odczytania w załączniku:

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU KARD. STEFAN WYSZYŃSKI – PATRON NASZEJ SZKOŁY

Wyniki ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Sejm Dzieci i Młodzieży

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Szanowni Państwo,

informuję, że uczniowie z klasy 7a:

Szymon Gasek,

Krzysztof Jasiński,

Dominik Kucypera,

 Michał Rachwalik 

 

wzięli udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez “Sejm Dzieci i  Młodzieży” i zostali laureatami w kategorii praca pisemna na temat:

“Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia”.

 

 

                                Dorota Bronowicka

Krzysztof Jędrzejczyk

sejm

Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe  w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Siechnice w 2021 roku

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 maja 2021 r. weszła w życie Uchwała nr XL/356/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży w Gminie Siechnice (Dz. Urz. Woj. 2021.2079), która wprowadza zmiany dotychczas obowiązujące.

Najistotniejszą zmianą jest nowy termin składania wniosków – do 15 lipca 2021 r. Rodzic/ Opiekun prawny składa wniosek o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego lub sportowego w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Siechnice.

O stypendium naukowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 • określone w § 9 ust.2.osiągnięcia w konkursach, olimpiadach organizowanych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) lub w innych konkursach, turniejach, olimpiadach;
 • średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

O stypendium artystyczne mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 • określone w § 9 ust.2 osiągnięcia w konkursach, przeglądach i festiwalach z dziedziny kultury i sztuki, ogłaszanych przez kuratoria oświaty, ministerstwa i ogólnopolskie instytucje kultury, na szczeblu co najmniej wojewódzkim w dziedzinie: literatura, sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), muzyka i śpiew, teatr i film;
 • średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

O stypendium sportowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia:

 • spełnili jedno z poniższych kryteriów:
 1. w konkurencjach indywidualnych, drużynowych zdobyli medale, zajęli miejsca I-X
  w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej (MEN), Kuratora Oświaty (KO) oraz przez Polskie Związki Sportowe (PZS) lub Szkolne Związki Sportowe (SZS) na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;
 2. w sportach drużynowych uzyskali tytuł najlepszego zawodnika w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej (MEN), Kuratora Oświaty (KO) oraz przez Polskie Związki Sportowe (PZS) lub Szkolne Związki Sportowe (SZS) na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;
 3. zostali powołani do kadry narodowej lub wojewódzkiej;
 • uzyskali średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Siechnicach, dołączając:

 • w przypadku stypendium naukowego lub artystycznego:
 • kserokopię nie więcej niż pięciu dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane za dany rok szkolny, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę;
 • kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie naukowe lub artystyczne jest kserokopia dyplomu
z datą i nazwą organizatora imprez określonych w §5 pkt 1 i §6 pkt 1 wcześniej wymienionej Uchwały, posiadający szczebel i zdobyte miejsce. W przypadku braku dyplomu, jedynym akceptowanym dokumentem jest zaświadczenie.

 • w przypadku stypendium sportowego:
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia sportowe uzyskane za dany rok szkolny;
 • kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie sportowe jest:

 • zaświadczenie związku lub klubu sportowego;
 • zaświadczenie związku lub klubu sportowego o uzyskaniu tytułu najlepszego zawodnika, zdobytego w imprezach określonych w §7 pkt 1 lit. b w/w uchwały;
 • zaświadczenie związku o powołaniu do kadry narodowej lub wojewódzkiej.

Udokumentowane osiągnięcia wykazane we wniosku muszą być ułożone w układzie chronologicznym, ponumerowane i spięte trwale, zgodnie z kolejnością wpisaną w tabeli we wniosku.

Uwaga!

W przypadku uzyskania osiągnięć między 15 lipca, a 31 sierpnia wnioskodawca może przedłożyć zdobyte osiągnięcie najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych po 31 sierpnia, jednocześnie weryfikując wykazane we wniosku osiągnięcia.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z Uchwałą i składanie wniosków na właściwych formularzach.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Nowy wniosek pdf

Nowy wniosek word

Uchwała Nr XL356 z dnia 22.04.2021

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu
Menu