Zasady przyznawiania stypendium naukowego, artystycznego oraz sportowego za osiągnięcia w r.szk. 2018/2019

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach uprzejmie informuje, iż do 7 września 2019 r. należy składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.
Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego oraz sportowego są tylko rodzice bądź opiekunowie prawni.

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych w szkołach publicznych i niepublicznych, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice i posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe o randze co najmniej powiatowej za dany rok szkolny.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dołączając:

• w przypadku stypendium naukowego i artystycznego:
1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę);
2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za rok szkolny 2018/2019 z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowawcę/nauczyciela przedmiotu/opiekuna artystycznego).

• w przypadku stypendium sportowego:
1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019 (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę);
2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2018/2019  z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz trenera/klub sportowy).

Należy zwrócić uwagę, że w danym roku szkolnym uczeń może ubiegać się wyłącznie o jedno stypendium naukowe lub artystyczne oraz wyłącznie o jedno stypendium sportowe w określonej, jednej dyscyplinie sportowej.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 7 wrzesień 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
• osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Kolejowa 4a (budynek dworca kolejowego)
• telefonicznie:71/78 60 995;
• elektronicznie: we@umsiechnice.pl

Uchwała w sprawie przyznawania stypendium naukowego i artystycznego w Gminie Siechnice

Uchwała w sprawie przyznawania stypendium sportowego w Gminie Siechnice

Wniosek o stypendium naukowe i artystyczne

Wniosek o stypendium sportowe

Klauzula informacyjna stypendium naukowe i artystyczne

Klauzula informacyjna stypendium sportowe

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu