Nowe godziny działania szkoły

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2020 Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia czynna jest w godzinach 8.00- 16.00. W tym czasie prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. 

Sekretariat obsługuje petentów w formie elektronicznej w godzinach  8.00-15.00. Zachęcam Państwa do kontaktowania się ze szkołą drogą mailową: sp.katarzyna94@gmail.com oraz poprzez e- dziennik Librus.

Kontakt telefoniczny z administracją szkolną możliwy jest w godzinach 8.00-15.00 pod numerem 71 3116378 w godzinach. 

 

 Jolanta Przybytniowska

Dyrektor szkoły

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Zarządzenie 13/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie uruchomienia od dnia18 maja 2020r. zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym, a od 25 maja 2020 zajęć opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych w klasach I-III, świetlicy szkolnej oraz konsultacji dla uczniów

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 871) oraz rozporządzenia MEN z dnia14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz.U.2020, poz. 872) zarządza się, co następuje:

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

ZARZĄDZENIE NR 12 /2020

z dnia 18.05.2020 r.

dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

w sprawie wprowadzenia warunków i procedur zapewniających bezpieczeństwo sanitarne uczniom i pracownikom podczas pandemii Covid 19

Na podstawie:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 14.05.2020 r. Dz. U. 2020, poz.871 zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Art. 8a, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz 2020 r., poz. 322, 374 i 567)
  • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MZ i MEN z dnia 15 maja 2020 r. dla edukacji wczesnoszkolnej, konsultacji z nauczycielami, organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno- wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

§ 1

1. Z dniem 18 maja 2020 wprowadza się warunki dostosowane do organizowania zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno- wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opiekuńczo- wychowawczych z elementami dydaktyki, konsultacji z nauczycielami w okresie pandemii Covid 19.

2. Wprowadza się procedury wewnętrzne obowiązujące podczas pandemii Covid 19

3. Treść w/w procedur stanowi załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia

4. Wymagane dokumenty (załączniki 2)

§ 2

Pracownicy PSP są zobowiązani są do zapoznania się z warunkami i procedurami oraz ścisłego ich przestrzegania.

§ 3

Procedury umieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz w e- dzienniku Librus w celu zapoznania się przez rodziców .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie 25.05.2020r.

Jolanta Przybytniowska

Dyrektor Szkoły

Załączniki:

Procedury bezpieczeństwa na czas pandemii

Załącznik nr 1 do wewnętrznych procedur bezpieczństwa PSP

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

W zawiązku z uruchomieniem z dniem 18.05 zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych, zachęcamy Państwa do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa jakie będą obowiązywały. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się w zakładce „oddziały przedszkolne”:

/http://www.spkatarzyna.pl/wewnetrzne-procedury-bezpieczenstwa-wdrazane-w-oddzialach-przedszkolnych/

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu