Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice
w roku szkolnym 2017/2018

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
• ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).

I. Informacje ogólne.

1. Do klas I przyjmowane są:
– dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (szkoła obwodowa) na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci.
3. Rodzice dzieci niezameldowanych w obwodzie szkoły zobowiązani są do złożenia oświadczenia o miejscu zamieszkania.
4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej (szkoła nieobwodowa) mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka i złożonych oświadczeń o spełnieniu kryteriów.

Pozostałe informacje znajdują się tutaj.

Zgłoszenie do klasy I 2017-2018

Wniosek do klasy I 2017-2018

R-1 oświadczenie miejsce zamieszkania

R-2 oświadczenie samotne wychowywanie dziecka

R-3 oświadczenie wielodzietność

R-4 oświadczenie podatek rolny

R-5 deklaracja woli zapisu

R-6 oświadczenie miejsce pracy

R-7 uczęszczanie dziecka do tej samej szkoły

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu