Listy dzieci przyjętych do Klasy Pierwszej i Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2020-2021

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

 

Informujemy,  listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej publikujemy na szkolnej stronie internetowej działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 §11b.

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

cke

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Na podstawie:

  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

  • § 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.),

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

Potwierdzenie woli zapisu zakwalifikowanego dziecka do wybranej jednostki

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły, przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane –

  • dla rodziców, którzy złożyli wniosek w formie elektronicznej nie będzie konieczności potwierdzania woli zapisu dziecka osobiście! Udostępniona zostanie możliwość złożenia potwierdzania poprzez system elektroniczny. Wiązać się to będzie z zalogowaniem rodzica do systemu oraz potwierdzeniem swojego wyboru. (Instrukcja na stronie https://nabor.pcss.pl/siechnice w zakładce „dokumenty”)

  • dla rodziców, którzy wypełnili wniosek w placówce bez pomocy systemu, potwierdzenie woli zapisu dziecka odbywa się w formie elektronicznej- przesłanie skanu lub zdjęć dokumentów na skrzynkę mailową wybranej placówki.

Lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Dodał sk. Kategoria Aktualności i wydarzenia

Informujemy,  listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych publikujemy na szkolnej stronie internetowej działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 §11b.

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu