• banerek_glowny

Rekrutacja 2017/2018

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice
w roku szkolnym 2017/2018

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
• ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),

I. Informacje ogólne.

1. Do klas I przyjmowane są:
– dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (szkoła obwodowa) na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci.
3. Rodzice dzieci niezameldowanych w obwodzie szkoły zobowiązani są do złożenia oświadczenia o miejscu zamieszkania.
4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej (szkoła nieobwodowa) mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka i złożonych oświadczeń o spełnieniu kryteriów.

II. Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do przedszkoli i szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późń. zm.)

III. Kryteria rekrutacji.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 będą brane pod uwagę następujące kryteria:
l.p Kryterium Wartość punktowa
1. Kandydat (dziecko) zamieszkuje poza obwodem szkoły, ale jest mieszkańcem Gminy Siechnice 70
2. Kandydat (dziecko), którego co najmniej jeden rodzic (prawny opiekun) złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja,
w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Siechnice;
płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice; 50
3. Kandydat (dziecko), którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły, do której składany jest wniosek. 40
4. Miejsce pracy zawodowej rodzica/opiekuna prawnego oraz usytuowanie szkoły ułatwiają organizację opieki nad kandydatem (dzieckiem). 10

IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego – dostępne tutaj.

V. Postępowanie rekrutacyjne.
1) Do wniosku Rodzice/Prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej
w Siechnicach oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
2) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
3) Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
4) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
5) Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
6) Rodzice/Prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
7) Komisja rekrutacyjna:
– przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
– podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
8) Rodzice/Prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
a. złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
b. wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
c. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
9) Wymagane dokumenty do postępowania rekrutacyjnego są do pobrania ze strony internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie do klasy I 2017-2018

Wniosek do klasy I 2017-2018

R-1 oświadczenie miejsce zamieszkania

R-2 oświadczenie samotne wychowywanie dziecka

R-3 oświadczenie wielodzietność

R-4 oświadczenie podatek rolny

R-5 deklaracja woli zapisu

R-6 oświadczenie miejsce pracy

R-7 uczęszczanie dziecka do tej samej szkoły

Organ prowadzący

Gmina Siechnice
z siedzibą
w Urzędzie Miejskim

ul. Jana Pawła II
55-011 Siechnice

Organ nadzorujący

Dolnośląskie
Kuratorium Oświaty

Pl. Powstańców
Warszawy 1
50-153 Wrocław
Kontakt

Kontakt

55 - 010 Święta Katarzyna
ul. Główna 94
tel./fax: 71 311 63 78
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu